ANUNT – post DIRECTOR

Publicat de Piata Moldovei pe

Consiliul de Administrație al Societății Administraţia Pieţelor Focşani  S.A., cu sediul în Focşani, Str. Piaţa Moldovei, nr.1, anunță  organizarea  selecției candidaților pentru ocuparea funcției de Director al societății, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016.

I. ETAPELE DE DESFĂȘURARE A SELECȚIEI:

 1. Selecția dosarelor de înscriere;
 2. Evaluarea candidaților selectați (Interviul) .

II. CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE PENTRU CANDIDAȚI

1. Condiţii generale:

– cetăţenia română şi domiciliul stabil în România;

– cunoaşterea limbii române (scris şi vorbit);

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe bază de documente medicale;

– să nu fie incapabil potrivit legii, ori să nu fi fost condamnat pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.

2. Condiţii specifice:

– studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă, în domeniul economic/ tehnic/juridic;

– cunoașterea legislației privind societățile și a ordonanței corporative a întreprinderilor publice (Legea nr.31/1990, OUG nr.109/2011);

– experienţă relevantă în consultanţă în management sau în activitatea de conducere a unor întreprinderi publice/instituții ori societăţi din sectorul privat.

III. CRITERII DE SELECȚIE/EVALUARE:

 1. Îndeplinirea condițiilor generale și specifice și a celor prevăzute de OUG nr. 109/2011 dovedite prin conținutul dosarului de participare;
 2. Experiență în elaborarea/dezvoltarea de strategii corporative;
 3. Cunoștințe solide privind bunele practici de guvernanță corporativă;
 4. Abilităţi manageriale și personale evaluate pe baza următoarelor criterii:

– orientare către rezultate;

– abilităţi de comunicare;

– capacitate de luare a deciziei.

 1. Experiență managerială (vechime într-o funcție de conducere/administrare)

IV. DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

 1. Curriculum Vitae în format Europass;
 2. Act identitate în copie;
 3. Cazier judiciar;
 4. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate (eliberată de medicul de familie);
 5. Acte de absolvire a studiilor, cursurilor care să ateste validitatea informațiilor cuprinse în CV și pregătirea profesională pentru postul solicitat (actele se prezintă în copie semnată pentru conformitate cu originalul);
 6. Documente doveditoare care să ateste experiența în domeniul administrării/managementului;
 7. Declarație pe propria răspundere prin care candidatul va confirma că nu se află în una din situațiile prevăzute la art.6 din OUG 109/2011
 8. Declarație (netipizată) de consimțământ prin care candidatul își exprimă acordul de a i se procesa datele cu caracter personal în scopul procedurii de selecție, precum și de a se putea verifica informațiile furnizate.

Candidaturile se vor depune până la data de 29.11.2016, ora 1500, în plic închis și sigilat, la sediul  Societății Administraţia Pieţelor Focşani  S.A. din Municipiul Focşani, Str. Piaţa Moldovei, nr.1.

Plicul va avea mențiunea “Candidatură pentru funcția de director al Societății Administrația Piețelor Focșani S.A.”, numele și prenumele candidatului, numărul de telefon de contact.

Împreună cu dosarul de candidatură va fi depusă o cerere de depunere a candidaturii, în două exemplare, cerere care va conține obligatoriu opisul documentelor din dosarele de candidatură. Un exemplar al cererii se va restitui candidatului cu număr de înregistrare, data și ora depunerii.

Rezultatul selecţiei dosarelor se va publica în data de 01.12.2016 pe pagina de internet a societății www.piata-focșani.ro.

Candidaţii declaraţi admişi la etapa de selecţie a dosarelor vor fi evaluaţi în cadrul unui interviu, data, ora şi locul desfăşurării interviului urmând să fie anunţate telefonic și pe site-ul societății.

 

Categorii: ANUNTURI